Jdi na obsah Jdi na menu
 


NEBEZPEČÍ TOTALITY VE DRUHÉ REPUBLICE. 14. A 15. BŘEZEN 1939

Důsledky přijetí mnichovské dohody čs. vládou 30.9. 1938 zásadně ovlivnily a změnily celkovou politickou a společenskou situaci v zemi.

 

                Nástup nové politické moci

-          jiné politické síly usilující změnu demokratického uspořádání ve prospěchu“silné ruky“

-          Předmnichovský mocenskopolitický systém se rozpadal

-          způsob vlády se začal ostře kritizovat

-          v tisku a rozhlase – útočení na představitele a nositele čs. demokracie – skupinu Hradu; označení hlavního viníka národní katastrofy – prezidenta Beneše

-          rozpadala se vládní koalice (vláda více stran) – opěrný sloup demokratického systému

-          myšlenka à nastolit vládu „tvrdé a silné ruky“ a vytvořit autoritativní „řízenou demokracii“ – nová vláda přátelská k Německu a dalším státům

-          „zachránci národa“ přitom předpokládali, že se vlády ujme nově vytvořená politická strana, jediná vládní a vládnoucí, Strana národní jednoty

 

Emil Hácha a Rudolf Beran do čela státu

-          nástup nového režimu à jmenování nové vlády (ministr zahraničních věcí – zaujal F. Chvalkovský) – snažil se vycházet vstříc představám a požadavkům Německa

-          prezident Beneš se pod nátlakem vzdal svého úřadu a odletěl do exilu

-          nový prezident Emil Hácha (dosavadní prezident Nejvyššího správního soudu) à Hácha neměl do politiky příliš zasahovat – funkce: státní reprezentace

-          nová vláda v čele Rudolfem Beranem – vláda bez kontroly parlamentu a měla právo měnit ústavu

-          dokončení likvidace parlamentní demokracie v Čs.

 

Jen dvě politické strany

-          Strana národní jednoty (předáci agrární strany)

-          Národní strana práce (sociální demokraté + národní socialisti) àstátotvorná opozice vůči Beranově vládě

-          Existence národní strany práce zabránila nastolení úplné totality

 

Příprava rozbití republiky

-          proces odbourávání demokratického politického života

-          návštěva Chvalkovského v Berlíně àvystupňování tlaku na vnitropolitické změny v Čs.

-          nacisté – dávali přednost okupaci

 

Situace na Slovensku

-          nacisté podporovali radikální křídlo HSL’S,které bylo připraveno Česko-Slovenskou republiku rozbít

-          výrazný totalitní charakter slovenského autonomistického režimu

-          volby – jediná kandidátka – HSL’S – Strana slovenské národní jednoty – zmanipulované

-          první volby totalitního typu v dějinách

-          snaha zabránit rozpad státu – pražská vláda à nastolení na Slovensku vojenský režim

-          návštěva Tisa Hitlera: dvě možnosti à vyhlásit slovenský stát/ponechat Slovensko jeho osudu

 

Vyhlášení slovenské samostatnosti

-          14.3. 1939 – J.Tiso svolal slovenský sněm – toho den vyhlášen samostatný slovenský stát

-          vyhrocení situace na Podkarpatské Rusi – osamostatnění ß okamžité obsazení maďarskými vojsky se souhlasem Hitlera

 

SLOVNÍČEK: garda – dobrovolný ozbrojený sbor organizovaný na podporu a obranu nějakého politického hnutí apod., stanné právo – výjimečné, zvlášť přísné trestní právo zavedené k rychlému potlačení některých trestních činů

ZAPAMATUJTE SI:

30.11. 1938 – zvolení Emila Háchy prezidentem

9.-19.3. 1939 – stanné právo na Slovensku

14.3. 1939 – vyhlášení samostatného slovenského státu

15.3.1939 – okupace Čech a Moravy německými vojsky

 

CO BYL PROTEKTORÁT?

Protektorát Čechy a Morava

-          výnos vůdce a říšského kancléře o vytvoření protektorátu Čechy a Morava

-          výnos Hitlera formálně zaručoval protektorátu autonomii, avšak musela být v souladu s politickými, hospodářskými, vojenskými potřebami říše

-          protektorát neměl vlastní zahraniční zastoupení, nesměl mít vlastní armádu (pouze vládní armáda s omezeným počtem příslušníků à plnění pomocných úkolů)

-          parlament byl rozpuštěn

-          představitelé: státní prezident – potřeboval k výkonu své funkce důvěru Hitlera (Emil Hácha) a protektorátní vláda (v čele R.Beran, A. Eliáš, Jaroslav Krejčí, Richard Bienert)

-          bezvýhradná pravomoc – oblast trestního práva (jednalo se o trestní činy, které ohrožovaly zájmy německé říše), drobné přestupky ponechalo pravomoci protektorátních soudů

 

Německá okupační správa

-          na území protektorátu – německá okupační správa ß říšský protektor přímo zastupující Hitlera

-          vytvoření úřadu říšského protektora à rozhodoval o všem důležitém,co se dělo v protektorátu

-          říšským protektorem Konstantin von Neurath, vystřídal Reinhard Heydrich, Kurt Daluege, Wilhelm Frick à okolo roku 1943 převzala nová okupační instituce – Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu à státním ministrem se stal Karl Hermann Frank

-          K.H.Frank – nenáviděný, prosazoval tvrdé a neústupné jednání s Čechy, vypracovával návrhy pro konečné řešení české otázky à úplné začlenění českých zemí do německé říše

 

Omezování autonomie

-          zužování omezené autonomie protektorátu ß R.Heydrich – jeho správní reforma: říšskoněmecké a okupační úřady – nositelé státní moci, české úřady – pracovaly pod jejich kontrolou

-          gestapo – státní tajná policie, soustředilo se na veškerou nepřátelskou činnost proti říši, nebrutálnější součást okupační moci

 

Protektorátní totalita

-          protektorát se stal fakticky německou kolonií

-          přejímal totalitní společenské uspořádání podle představ německého nacismu

-          zanikly politické strany; místo nich (1939) Národní souručenství, jediná nacisty povolená politická organizace à původně jako organizace všenárodní opoziční jednoty, později ale převážily prvky poslušnosti vůči okupantům

-          cesta přechodu k totalitě à Národní odborové ústředny zaměstnanců a Ústředí veřejných zaměstnanců ß všechny odborové organizace à spíše nástroj kontroly dělnických a zaměstnaneckých vrstev

-          1942 - Kuratorium pro výchovu mládeže – E.Moravec à výchova české generace v duchu nacistických idejí

-          České školství – žáci se povinně učili němčinu, museli se začernit jména jako Masaryk, Beneš apod.

 

Ovzduší strachu

-          strach před gestapem, ale i před udavačstvím z vlastních řad (např. že soused zabil bez povolení domácího vepře)

-          jazyková nařízení – němčina jako souběžný jazyk, výsadní postavení

-          zaváděný režim nucené práce v protektorátu organizovaný pracovními úřady

 

Generál ing. Alois Eliáš

-          u zrodu organizace Obrana národa

-          předseda protektorátní vlády

-          prosazoval politiku zpomalování a brzdění nacistických germanizačních opatření, kladl překážky protižidovským opatřením

-          kontakt s Londýnem, odmítl slib Hitlerovi

-          odsouzen k trestu smrti

 

SLOVNÍČEK: germanizace – poněmčování,  protektorát – forma podřízené závislosti jedné země na druhé, násilně prosazená

ZAPAMATUJTE SI:

16.3. 1939 – vyhlášení výnosu o zřízení protektorátu Čechy a Morava

Březen 1939 – vznik Národního souručenství

27.3. 1941 – odvolání říšského protektora von Neuratha a jmenování zastupujícího protektora R.Heydricha

 

 

ŽIVOT V PROTEKTORÁTU

                Hospodářská situace

-          systém řízeného válečného hospodářství à nařízení změn výrobního programu, rozepisování výrobních úkolů a dodávek surovin à likvidace  svobodně fungujícího tržního mechanismu

-          nevýhodný kurs – ztráty

-          německé banky si přisvojily devizové rezervy bývalé ČSR

-          nejdůležitější podniky a doly i výzbroj rozpuštěné čs. armády à do německých rukou

 

Postavení a perzekuce židovského obyvatelstva

-          nacisté zabavili židovský majetek à arizace (=předání do árijských rukou)

-          Židé byli zbaveni majetku, občanských práv a veškeré lidské důstojnosti

-          museli nosit šesticípou hvězdu, nesměli vstupovat do veřejných budov, dopravních prostředků, nesměli se stýkat s árijci

-          Terezín – ghetto pro Židy, ale ve skutečnosti koncentrační tábor

 

Perzekuce Romů

-          kárné pracovní tábory v Letech u Písku a v Hodoníně v okresu Blansko

-          tvrdé životní podmínky

 

Zavedení lístků

-          hospodářské a sociální potíže à omezení výroby ve spotřebním průmyslu a snaha regulovat zemědělství à prostřednictvím povinných dodávek à zavedení odběrných lístků na potraviny

-          vydávání: od okresních a obecných úřadů

-          lístky se odevzdávaly obchodníků na 4 týdny dopředu kvůli objednávce

-          zavedení šatenek na textil + poukazy na obuv

-          vznik černého trhu (mnohonásobně vyšší ceny)

-          nedostatek pohonných hmot (benzin à dřevoplyn)

-          náhražka všeho druhu (místo kávy àcikorka, místo džemu à marmeláda z řepy)

 

ZAPAMATUJTE SI:

Září 1939 – zavedení odběrných lístků na potraviny

Říjen 1941 – začátek židovských transportů do vyhlazovacích koncentračních táborů

 

NÁROD SE BRÁNIL

Protinacistický odpor a odboj

-          menší část národa à zapojení do organizovaného ilegálního odbojového hnutí

-          v počátečním období protektorátu – duch celonárodního odporu à odmítavé reakce na okupaci, lidé si mezi sebou předávali „desatera“ – zásady jak se chovat k Němcům, masově se zpívaly národní a vlastenecké písně

-          národ se bránil i vtipem a anekdotami – protektorát přejmenována „protentokrát“, šeptaná propaganda – „šeptanda“

 

Akce protinacistického odporu

-          otevřenější akce nesouhlasu

-          návraty k tradicím národní minulosti a kultury à vytváření všenárodní opoziční jednoty – akce: převoz ostatků K.H.Máchy, národní poutě

-          tyto akce dotvářely celek české protinacistické rezistence (hnutí odporu) + i odboj zahraniční (pomocí kurýrů nebo spojení radiotelegrafické

 

Odbojové organizace

-          první odbojové organizace, skupiny a i celá odbojová centra

-          Politické ústředí (PÚ), výjimka – vycházelo ze zkušeností za první světové války, v čele řídící výbor koordinující veškerou činnost této odbojové organizace

-          Obrana národa (ON) – nejrozsáhlejší odbojová organizace na počátku okupace, ilegální síť složená z důstojníků a legionářů, členové Sokola…, vojenský princip à přeneseno do ilegality,jaro 1940 průlom gestapa do sítí ON

-          Petiční výbor Věrni zůstaneme (PVVZ) – třetí nejvýznamnější, sociální demokraté, národní socialisté (= politické a sociální zastoupení), po průlomu gestapa do sítí ON à PVVZ nejvýznamnějším představitelem demokratického odbojového proudu – promýšleli vlastní program: Program za svobodu nové čs. republiky

-          tento program à se stal programem celého národního demokratického odbojového proudu à soustředění do Ústředního vedení odboje domácího (ÚVOD), myšlenkou programuànavázání na TGM a v jeho duchu budovat osvobozenou ČSR jako stát

-          podílení ilegálních časopisů: V boj, Český kurýr

 

Komunistický odboj

-          komunistický odbojový proud

-          navázalo na činnost politické strany KSČ

 

Útok proti odboji

-          1941 – vyvrcholení odbojové aktivity ß proto poslán do Prahy R.Heydrich à úkol: zlikvidovat český domácí odboj

-          proběhlo několik vln zatýkání (podzim – zima 1941)

 

SLOVNÍČEK:kolportér – pouliční nebo podomní rozšiřovatel tiskovin,  monsignore – čestný titul římskokatolického duchovního udělený papežem

ZAPAMATUJTE SI:

Březen – duben 1939 – vytváření prvních organizací domácího odboje

Léto 1939 – národní poutě a slavnosti na památných místech vyjadřující ducha odporu proti okupaci

Podzim – zima 1941 – vlna zatýkání a poprav příslušníků domácího odboje

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář